Terms and Conditions of Sale

TIETOSUOJAILMOITUS:
Huomaa ja ilmoita työntekijöillesi, edustajillesi, asiakkaillesi ja muille edustajillesi, että meidän on käsiteltävä heidän henkilötietojaan tämän sopimuksen mukaisten velvollisuuksiemme täyttämiseksi. Yleensä nämä ovat yhteyshenkilöiden nimet, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot, jotka ovat välttämättömiä sopimuksen yksityiskohtien ilmoittamiseksi ja suhteemme hallitsemiseksi kanssasi. Tämän käsittelee Feilo Sylvania International Group Kft. (Népfürdő utca 22, Duna Tower, 1138 Budapest, Unkari) tai yksi tytäryhtiöistämme ja tämä käsitellään Unkarissa, ETA:ssa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Harvinaisissa tilanteissa meidän on ehkä jaettava nämä henkilötiedot kolmansille osapuolille tai siirrettävä ne yhdelle tytäryhtiöllemme ETA:n tai Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolelle – näissä tilanteissa otamme sinuun yhteyttä ilmoittaaksemme sinulle, miksi tämä on tarpeen. Rekisteröidyillä on tietosuojalainsäädännön nojalla tiettyjä oikeuksia henkilötietoihinsa, mukaan lukien oikeus saada kopio ja oikeus tehdä valitus milloin tahansa toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, Unkarissa tietosuojasta ja tiedonvälityksen vapaudesta vastaavalle kansalliselle virastolle (NAIH) (www.naih.hu). Jos tarvitset lisätietoja, pyydä kopio tietosuojakäytännöstämme.

1. MÄÄRITELMÄT
1.1 Seuraavat määritelmät koskevat näitä ehtoja ja edellytyksiä:
”Tytäryhtiö” – tarkoittaa yhtä tai useampaa oikeushenkilöä, joka (i) on suoraan tai välillisesti Toimittajan omistama tai on sen määräysvallassa; (ii) suoraan tai välillisesti omistaa tai valvoo Toimittajaa; tai (iii) on suoraan tai välillisesti oikeushenkilön yhteisessä omistuksessa Toimittajan kanssa. Tätä määritelmää sovellettaessa oikeushenkilön katsotaan omistavan ja/tai valvovan toisen oikeushenkilön, jos yli 50 % (viisikymmentä prosenttia) viimeksi mainitun oikeushenkilön äänivaltaisista osakkeista, jotka ovat yleisesti ottaen äänioikeutettuja kyseisen oikeushenkilön osakkeenomistajien kokouksissa (tai, jos tällaista osaketta ei ole, yli 50 % (50 prosenttia) viimeksi mainitun oikeushenkilön omistuksesta tai määräysvallasta) on suoraan tai välillisesti omistavan ja/tai määräysvallassa olevan oikeushenkilön omistuksessa;
”Työpäivä” – tarkoittaa muuta päivää kuin lauantaita, sunnuntaita tai yleistä vapaapäivää siinä maassa, jossa tavarat toimitetaan tai palvelut suoritetaan;
”Ostaja” – tarkoittaa osapuolta, jolle Toimittaja toimittaa tavarat tai palvelut.
”Siviililaki” – siviililaista vuonna 2013 annettu
laki N:o V
”Sopimus” – tarkoittaa Toimittajan ja Ostajan välistä, tavaroiden ja/tai palvelujen ostamista koskevaa sopimusta, kun Toimittaja on hyväksynyt Ostajan tilauksen ja nämä ehdot sisällytetään;
”Tietosuojalainsäädäntö” – tarkoittaa Unkarin tietosuojalainsäädäntöä ja yleistä tietosuoja-asetusta ((EU) 2016/679), Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojalainsäädäntöä ja muita suoraan sovellettavia, yksityisyyttä koskevia Euroopan unionin asetuksia tai paikallisia asetuksia, ja rekisterinpitäjällä, tietojen käsittelijällä, rekisteröidyllä, henkilötiedoilla ja prosessilla/käsittelyllä on oltava tietosuojalainsäädännössä annettu merkitys;
”Toimitus” – tällä ilmauksella on lausekkeessa 7 annettu merkitys.
”Ylivoimainen este” – tarkoittaa tapahtumaa, joka järkevästi katsoen ei ole osapuolen säädeltävissä ja joka ei aiheudu sen virheestä tai huolimattomuudesta;
”Tavarat” – tarkoittaa tavaroita (eli valmiita tavaroita tai komponentteja), jotka Ostaja on ostanut Toimittajalta näiden ehtojen mukaisesti ja jotka voivat sisältää ohjelmiston (joko sisällytettynä tuotteisiin, asennettuna tai sillä tavalla, että siihen on pääsy tai se on toimitettu verkon kautta, erikseen tai yhdessä toistensa kanssa);
”Unkarin tietosuojalainsäädäntö” – tarkoittaa mitä tahansa Unkarissa ajoittain voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä, mukaan lukien vuoden 2011 laki N:o CXII tietoja koskevasta itsemääräämisoikeudesta ja tiedonvapaudesta tai mitä tahansa sitä seuraavaa lainsäädäntöä.
1.2 Tässä sopimuksessa sovelletaan seuraavia sääntöjä:
(a) Henkilöllä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, yhteisöä tai yhteenliittymää (riippumatta siitä, onko tämä erillinen oikeushenkilö vai ei);
(b) Viittaus osapuoleen sisältää tämän henkilökohtaiset edustajat, seuraajat tai sallitut oikeudenomistajat;
(c) Viittaus perussääntöön tai perussäännön määräykseen on viittaus tällaiseen perussääntöön tai määräykseen sellaisena kuin se on muutettuna tai uudelleen voimaan saatettuna. Viittaus perussääntöön tai perussäännön määräykseen sisältää minkä tahansa sekundaarilainsäädännön, joka on annettu kyseisen perussäännön tai perussäännön määräyksen nojalla sellaisena kuin se on muutettuna tai uudelleen voimaan saatettuna;
(d) Termeillä ”mukaan lukien”, ”sisältää”, ”erityisesti” tai vastaavilla ilmaisuilla esitetyt lauseet on ymmärrettävä vain havainnollistaviksi, eivätkä ne rajoita kyseisiä termejä edeltävien sanojen merkitystä;
(e) Viittaus kirjoittamiseen tai kirjalliseen sisältää fakseja ja sähköposteja.
”Immateriaaliomaisuus” – tarkoittaa mitä tahansa patentteja, hyödyllisyysmalleja, oikeuksia keksintöihin, prosesseihin ja prosessien suorittamismenetelmiin, malleja, tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia, ohjelmistokoodeja, joko sisällytettyinä tavaroihin tai osapuolen tai kolmannen osapuolen isännöiminä, moraalisia oikeuksia, tavaramerkkejä ja palvelumerkkejä, toiminimiä ja verkkotunnuksia, ulkoasua koskevia oikeuksia, goodwill-oikeuksia ja kanneoikeuksia väärinkäytön (”passing-off”) tai vilpillisen kilpailun tapauksessa, mallioikeuksia, tietokantaoikeuksia, oikeuksia käyttää ja suojata luottamuksellisten tietojen (mukaan lukien taitotieto ja liikesalaisuudet) luottamuksellisuutta, puolijohteiden topografiaa koskevia oikeuksia ja kaikkia muita immateriaalioikeuksia, riippumatta siitä, ovatko ne rekisteröityjä vai rekisteröimättömiä ja mukaan lukien kaikki hakemukset ja oikeudet hakea ja saada, tällaisten oikeuksien uusiminen tai laajentaminen sekä oikeudet vaatia etusijaa tällaisten oikeuksien ja kaikkien samankaltaisten tai vastaavien oikeuksien tai suojamuotojen nähden, jotka ovat voimassa tai tulevat olemaan voimassa nyt tai tulevaisuudessa missä tahansa päin maailmaa sekä oikeus panna täytäntöön tällaiset suojat;
”Merkittävä rikkomus” – tarkoittaa mitä tahansa rikkomusta, joka seurauksiltaan ei ole vähäinen tai vähäpätöinen Toimittajalle, mukaan lukien maksuvelvoitteet ;
”Tilaus” – tarkoittaa Ostajan tekemää tilausta tavaroista ja/tai palveluista kuten Ostajan valtuutettujen edustajien asianmukaisesti allekirjoittamassa kirjallisessa ostotilauksessa todetaan;
”Hinta” – sopimuksessa määritellyt hinnat, joita voidaan muuttaa tai muuntaa kohdan 5.1 mukaisesti;
”Tuote-eritelmä” – tarkoittaa Toimittajan toimittamia tavaroita koskevaa eritelmää;
”Palvelut” – tarkoittaa palveluja, jotka Toimittajan on tarjottava Ostajalle sopimuksen mukaisesti ja jotka voivat sisältää asennuspalvelut, mittatilaustyönä tehdyt suunnittelupalvelut ja jatkuvan ohjelmistotuen tarjoamisen;
”Toimittaja” – tarkoittaa Feilo Sylvania International Group Kft.:tä. (Népfürdő utca 22, Duna Tower, 1138 Budapest, Unkari) tai sen tytäryhtiötä, joka tosiasiallisesti toimittaa tavarat tai suorittaa palvelut.
”Toimittajaohjelmisto” – tarkoittaa mitä tahansa tämän sopimuksen nojalla toimitettua ohjelmistoa, jonka on luonut Toimittaja tai joka on luotu erityisesti Toimittajalle ja joka ei näin ollen ole kolmannen osapuolen ohjelmisto. Toimittajaohjelmisto voidaan sisällyttää tavaroihin, asentaa Ostajan laitteisiin tai ylläpitää Toimittajalla (tai Toimittajan alihankkijalla) ja käyttää Internetin välityksellä ja se voi sisältää minkä tahansa näiden yhdistelmän.
”Ehdot” – tarkoittavat tässä asiakirjassa esitettyjä ehtoja ja edellytyksiä, sellaisina kuin niitä on ajoittain muutettu;
”Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojalain-säädäntö” – tarkoittaa mitä tahansa Yhdistyneessä kuningaskunnassa ajoittain voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä, mukaan lukien vuosien 1998 ja 2018 tietosuojalait ja mitä tahansa sitä seuraavaa lainsäädäntöä.

2. SOPIMUKSEN LAATIMINEN
2.1 Ellei Toimittajan ja Ostajan välillä ole päinvastaista kirjallista sopimusta, näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin Ostajan ostamiin tavaroihin tai palveluihin.
2.2 Tilaus on Ostajan tarjous ostaa tavarat tai palvelut tämän sopimuksen mukaisesti. Sopimus tehdään silloin, kun Toimittaja vahvistaa Ostajan tilauksen kirjallisesti tai kun Toimittaja aloittaa tavaroiden toimittamisen tai tilauksessa eriteltyjen palvelujen suorittamisen. Jokaisen hyväksytyn tilauksen katsotaan muodostavan erillisen sitovan sopimuksen, joka sisältää nämä ehdot. Mikään ei velvoita Toimittajaa hyväksymään tilausta.
2.3 Näitä ehtoja sovelletaan tavaroiden tai palvelujen ostamiseen, sallimatta muita ehtoja, jotka Ostaja haluaa asettaa tai sisällyttää tai jotka tulevat implisiittisesti ilmi kaupasta, tavoista ja käytännöistä tai kaupankäynnistä. Toimittaja nimenomaisesti hylkää kaikki Ostajan ehdottamat ehdot ja edellytykset tai ne, jotka sisältyvät mihin tahansa Ostajan lähettämään tilaukseen tai muuhun viestintään tai ne, joihin viitataan näissä, ja Ostaja luopuu niistä.

3. TUOTE-ERITELMÄ, KAUPALLINEN TAKUU JA TOIMITTAJAN VASTUU VIRHEISTÄ
3.1 Toimittaja takaa, että tavaroihin ei sisälly maksuja, kiinnityksiä, panttioikeuksia tai muita vastaavia kolmannen osapuolen oikeuksia.
3.2 Ellei sopimuksessa nimenomaisesti toisin mainita, kaikki tuote-eritelmät tai luetteloselitykset ovat vain ohjeellisia. Toimittajalla on oikeus tehdä muutoksia tuote-eritelmiin ilmoittamatta siitä kirjallisesti etukäteen Ostajalle, jos tällaiset muutokset vaaditaan minkä tahansa sovellettavan lainsäädännön, Unkarin tai EU:n tai Yhdistyneen kuningaskunnan vaatimusten noudattamiseksi. Muussa tapauksessa Toimittajalla on oikeus tehdä muutoksia tavaroiden suunnitteluun ja koostumukseen, jos muutoksilla ei ole olennaista vaikutusta tavaroiden suorituskykyyn tai yhteensopivuuteen.
3.3 Ostaja on vastuussa tavaroiden valinnasta ja soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen, ja Toimittaja ei anna kaupallisia takuita tai vakuutuksia tältä osin.
3.4 Lukuun ottamatta ohjelmistoa, jos tavaroissa on vika, joka on tunnistettu voimassa olevassa Feilo Sylvanian kaupallisessa takuukäytännössä määritellyssä ajassa ja olosuhteissa, Toimittajan on, Toimittajan oman harkintansa mukaan, korjattava tai vaihdettava viallinen tavara tai palautettava viallisen tavaran hinta Ostajalle, ja tämä on Ostajan ainoa oikeussuojakeino tässä suhteessa. Lukuun ottamatta Feilo Sylvanian kaupallisessa takuukäytännössä määriteltyä takuuta, lakisääteistä tai implisiittistä takuuta ei anneta. Kaupallisten takuiden aloituspäivä on toimituspäivämäärä Toimittajan laskun mukaan ensimmäiselle ostajalle.
3.5 Toimittaja ei ole vastuussa tavaroiden vioista tai vahingoista, jos nämä johtuvat (i) Ostajan pyytämistä tai toimittamista piirroksista, malleista tai eritelmistä; (ii) tavaroiden varastoinnista, käsittelystä, asennuksesta tai käytöstä muutoin kuin Toimittajan ohjeiden mukaisesti; (iii) Ostajan tai Ostajan puolesta toimivan kolmannen osapuolen suorittamasta tavaroiden asennuksesta, käyttöönotosta, muokkaamisesta tai korjausyrityksestä; (iv) tavanomaisesta kulumisesta (mukaan lukien kulutustarvikkeet tai muut kulutusluonteiset komponentit) tai kosmeettisesta vahingosta; tai (v) tavaroista, jotka myydään ”kunnostettuina” tai ”sellaisinaan”; tai joka tapauksessa, jos kaupallinen takuu muutoin jää voimassa olevan Feilo Sylvanian kaupallisen takuukäytännön ulkopuolelle.
3.6 Ostajan on palautettava vialliset tavarat Toimittajalle, jos se on tarpeen tarkastusta varten. Mikäli tämä ei ole mahdollista tai jos Ostaja pyytää paikan päällä suoritettavaa tarkastusta, tällaista tarkastusta pidetään palveluna ja sovelletaan lausekkeen 4 asiaa koskevia määräyksiä. Toimittajalla on oikeus veloittaa kohtuullinen maksu kaikista tehdyistä töistä tai käynneistä, jos jokin tavara tai palvelu ei ole viallinen.
3.7 Toimittaja pyrkii kohtuullisin keinoin saamaan siirron Ostajalle valmistajan kaupallisesta takuusta, ja jos valmistaja suostuu tällaisen takuun siirtoon, Toimittaja ei ole vastuussa siitä.
3.8 Ellei toisin ole sovittu, Ostajalla on oikeus jälleenmyydä tavarat vain sopimuksessa määritellyllä alueella tai (jos aluetta ei ole määritelty) maassa, jossa toimitus tapahtuu, ja Ostaja asettaa samanlaisen velvollisuuden omille asiakkailleen. Ostaja ottaa kantaakseen kaiken vastuun Toimittajalle osoitetuista tuonti- ja vientivalvontaan, veroihin, velvollisuuksiin, tulliin, maksuihin, kolmannen osapuolen immateriaalioikeuteen liittyvistä vaateista, kolmannen osapuolen levitysoikeuksiin liittyvistä vaateista tai muista Toimittajan saamista vaateista tämän kohdan 3.8 rikkomisen yhteydessä.
3.9 Ostaja ei nimeä, pakkaa uudelleen tai muulla tavoin muuta tavaroita eikä poista nimiä, logoja, varoitusmerkintöjä, vaatimustenmukaisuusilmoituksia, symboleja tai ohjeita tavaroista.
3.10 Kun Toimittaja ilmoittaa Ostajalle, että tavarat ovat takaisinvedon tai peruuttamisen alaisia, Ostaja osallistuu yhteistyöhön täysimittaisesti ja toimittaa kaiken Toimittajan tarvitseman avun. Ostaja pitää tarkkoja kirjoja ja säilyttää tiedot tavaroiden jäljitettävyyden varmistamiseksi tuotteen takaisinvedon yhteydessä.
3.11 Jollei näiden ehtojen tai sopimuksen säännöksistä muuta johdu, kaikki lain edellyttämät kaupalliset takuut ja ehdot ovat täysin poissuljettuja.
3.12 Tämä lauseke 3 pysyy voimassa sopimuksen irtisanomisen jälkeen.
3.13 Jos näiden ehtojen ja edellytysten ja Feilo Sylvanian kaupallisen takuukäytännön välillä on ristiriitoja, takuukysymyksissä sovelletaan Feilo Sylvanian kaupallista takuukäytäntöä.

4. PALVELUT
4.1 Toimittaja takaa, että palvelut suoritetaan kohtuullisella huolella ja ammattitaidolla ja kaikkien sovellettavien lakisääteisten ja säännöksiin perustuvien vaatimusten mukaisesti. Toimittaja pyrkii kohtuullisin keinoin suorittamaan palveluja määriteltyinä päivinä tai määräaikojen puitteissa, ja Ostaja voi pyytää viivästystä tai muutoksia kyseisiin suorituspäiviin tai määräaikoihin vain Toimittajan suostumuksella, ja – jos Ostaja on pyytänyt tällaista viivästystä tai muutoksia 10 työpäivän kuluessa suorituksen alkamisesta – Toimittajalla on oikeus veloittaa Ostajaa kohdan 4.14 nojalla.
4.2 Toimittajalla on oikeus antaa palvelujen suoritus alihankinnan perusteella kolmannelle osapuolelle, ja Ostajan on annettava tällaiselle alihankkijalle samat oikeudet ja apu aivan kuin alihankkija olisi Toimittaja. Tässä lausekkeessa 4 olevia viittauksia Toimittajaan pidetään myös viittauksina alihankkijoihin tai Toimittajan henkilöstöön.
4.3 Ostaja voi pyytää palvelujen toimittamista Ostajan asiakkaalle. Tällainen pyyntö on yksinomaan Toimittajan harkintavallassa. Jos Toimittaja suostuu tarjoamaan palveluja Ostajan asiakkaalle, Ostaja varmistaa, että hänen asiakkaansa noudattaa Ostajan tämän lausekkeen 4 mukaisia velvollisuuksia, ja viittauksia Ostajaan pidetään viittauksina Ostajan asiakkaaseen. Ostajan tällainen pyyntö ei vapauta Ostajaa sopimuksen mukaisista velvollisuuksistaan ensisijaisena velallisena.
4.4 Jos palvelut on tarkoitus tarjota Ostajan toimipaikalla, Ostajan on varmistettava turvallinen pääsy paikalle ja kaikki laitteet (mukaan lukien henkilökohtaiset suojavarusteet), palvelut tai hyödykkeet, joita Toimittaja voi kohtuudella pyytää, ja noudatettava Toimittajan kaikkia kohtuullisia ohjeita palvelujen suorittamisen helpottamiseksi.
4.5 Toimittajan on tarjottava Toimittajan toimittamien laitteiden asennuspalveluja paikan päällä näiden ehtojen liitteen ”Asennuspalvelut” määräysten mukaisesti.
4.6 Jos Ostajalla on terveys- ja turvallisuusvaatimuksia, sen on ilmoitettava näistä Toimittajalle ennen Toimittajan pääsyä paikalle ja Toimittajan on pyrittävä kohtuullisin toimin noudattamaan näitä vaatimuksia.
4.7 Ostajan on suoritettava täydellinen riskinarviointi paikasta ja toimitettava se Toimittajalle vähintään 5 työpäivää ennen Toimittajan paikalla käyntiä. Jos Ostaja on tietoinen mahdollisista esteistä tai vaarallisista materiaaleista paikan päällä, sen on kiinnitettävä Toimittajan huomion näihin ja aina varmistettava, että Toimittaja ei ole alttiina vaarallisille materiaaleille tai ympäristöille, joihin tämä ei ollut kohtuudella voinut varautua. Ostaja ei missään olosuhteissa altista Toimittajaa asbestipohjaisille materiaaleille ja se takaa ja vakuuttaa tehneensä asbestitutkimuksen ja laatineensa asbestin hallintasuunnitelman.
4.8 Ostaja ei saa tehdä mitään eikä kehota tai neuvoa Toimittajaa ryhtymään toimiin tai lakkaamaan toteuttamasta toimia, joiden suorittaminen tai lopettaminen voisi vaarantaa kenenkään terveyttä, turvallisuutta tai henkeä.
4.9 Ostajan on varmistettava, että se on saanut luvat, lisenssit, oikeudet, valtuutukset tai suostumukset, jotka saattavat olla tarpeen Toimittajan palvelujen suorittamiseksi.
4.10 Jos palveluja suorittaessaan Toimittaja tuo paikan päälle omat työkalunsa ja laitteensa, Ostajan on varmistettava tällaisten työkalujen ja laitteiden turvallisuus ja varmistettava sama turvallisuustaso palvelujen suorittamisen ajaksi.
4.11 Palvelujen suorittamisen aikana Ostajalla on aina oltava ja sen on ylläpidettävä 5 miljoonan punnan arvoinen yleinen vastuuvakuutus, eikä Ostaja tee mitään sen mitätöimiseksi.
4.12 Jos palveluissa on havaittu vikoja 12 kuukauden kuluessa palvelujen suorittamisen aloittamisesta, Toimittaja, Toimittajan oman harkinnan mukaan, suorittaa palvelut uudelleen tai palauttaa vastaavan osuuden hinnasta, ja tämä on Ostajan ainoa oikeussuojakeino tässä suhteessa.
4.13 Jos palvelut sisältävät suunnittelupalveluja, Ostajan on 7 päivän kuluessa Toimittajan laatimasta ehdotuksesta tai suunnitelmasta vahvistettava ehdotuksen tai suunnitelman hyväksyminen tai perusteltava sen uudelleensuunnittelu tai hylkääminen. Jos hyväksyntää tai hylkäämistä ei tapahdu kyseisen 7 päivän kuluessa, Toimittajalla on oikeus pitää ehdotusta tai suunnitelmaa hyväksyttynä. Ostaja on yksin vastuussa siitä, että suunnitelmat täyttävät tietyn tarkoituksen, ja Toimittaja ei anna kaupallisia takuita tai vakuutuksia tältä osin.
4.14 Jos Ostaja ei anna täydellisiä, tarkkoja ja paikkansapitäviä ohjeita Toimittajalle ajoissa, Toimittaja voi Toimittajan valinnan mukaan keskeyttää palvelujen suorittamisen tai katsoa sopimuksen mukaiset velvollisuutensa suoritetuksi. Kun Ostaja antaa tietoja Toimittajalle, Ostaja takaa, että tiedot ovat täydellisiä, tarkkoja ja paikkansapitäviä, ja myöntää, että Toimittajalla on oikeus luottaa niihin. Jos tällaiset tiedot osoittautuvat myöhemmin vääriksi, epätarkoiksi tai puutteellisiksi ja tämä aiheuttaa Toimittajalle lisätyötä palvelujen mukauttamiseksi, Toimittajalla on oikeus valintansa mukaan laskuttaa tällaisesta lisätyöstä tai katsoa sopimuksen mukaiset velvollisuutensa suoritetuksi.
4.15 Jos Toimittaja ei voi päästä paikan päälle tai jos Toimittaja katsoo, että palvelujen suorittaminen ei olisi turvallista tai jos Toimittaja ei jostain syystä – joihin ei kohtuudella voi vaikuttaa – pysty suorittamaan palveluja (muun muassa kun Toimittaja on vaatinut Ostajaa suorittamaan valmistelutöitä toimipaikalla hyväksyttyjen standardien mukaisesti), Toimittajan velvollisuudet suorittaa palvelut keskeytetään, kunnes keskeytyksen syy on selvitetty, ja Toimittajalla on oikeus laskuttaa Ostajalta ajan keskeytyksen keston ja mahdollisen paluun yhteydessä.
4.16 Jos palveluihin sisältyy Toimittajan esittely Ostajalle kolmannen osapuolen taloudellisesta avusta, kaikki Ostajan ja kolmannen osapuolen väliset sopimukset on erotettava täysin muista sopimuksista . Toimittaja ei anna kaupallisia takuita tai vakuutuksia tällaisen rahoitussopimuksen soveltuvuudesta, ja Ostaja tekee tällaisen sopimuksen kokonaan omasta vapaasta tahdostaan ja harkinnastaan. Sopimus ei ole riippuvainen mistä tahansa rahoitussopimuksen ehdoista, ja sopimus pysyy täysimääräisesti voimassa riippumatta siitä, onko Ostaja haluton tai kykenemätön sopimaan rahoitussopimuksen ehdoista.
4.17 Ostaja antaa korvauksen Toimittajalle ja ottaa vastatakseen kaikki Toimittajalle aiheutuneet menetykset, vahingot, seuraamukset, sakot, kulut ja kustannukset (mukaan lukien oikeudenkäyntikulut), jotka seuraavat suoraan tai välillisesti siitä, että Ostaja rikkoo tätä lauseketta 4.

5. OHJELMISTO JA ÄLYKKÄÄT TUOTTEET
5.1 Kun jokin ohjelmisto toimitetaan osana tavaroita tai palveluja, Toimittaja täten myöntää tai pyrkii saamaan Ostajalle lisenssin käyttää valmistajan ohjelmistoa. Ostaja käyttää ohjelmistoa vain tällaisen lisenssin ehtojen mukaisesti ja vapauttaa Toimittajan lisenssirikokseen liittyvästä vastuusta. Jos tarvitaan loppukäyttäjän lisenssisopimuksen hyväksyntä, Ostajan on hyväksyttävä tai saatava loppukäyttäjä hyväksymään tällaisen sopimuksen ehdot. Ostajan (loppukäyttäjän) on aina noudatettava tällaisen sopimuksen ehtoja. Jos tällaisen sopimuksen ja tässä olevien ehtojen ja edellytysten välillä on ristiriitoja, ohjelmiston osalta sovelletaan loppukäyttäjän lisenssisopimusta annetulla aikavälillä, edellyttäen, että se ei ole Toimittajalle haitaksi. Ohjelmisto on lisensoitu eikä sitä myydä: Ostajalle tai loppukäyttäjälle ei luovuteta tai muutoin siirretä immateriaaliomaisuutta. Kaikki tällaiset ohjelmistot ovat immateriaaliomaisuutta lauseketta 12 sovellettaessa.
5.2 Ostaja hyväksyy ja myöntää, että tietyt tavaroissa käytettävät Bluetooth-moduulit eivät ole aktivoituja, kun tällaiset tavarat toimitetaan. Ostaja hyväksyy ja myöntää lisäksi, että ennen tällaisten Bluetooth-moduulien aktivointia moduulien on oltava päteviä ja ilmoitettuja kaikkien sovellettavien Bluetooth SIG:n vaatimusten (tai muiden vastaavien vaatimusten) mukaisesti ja niille on annettava pätevä suunnittelutunnus (”Vaatimukset”). Ostajan on ilmoitettava Toimittajalle kirjallisesti kaksi viikkoa etukäteen kaikista aktivointipyynnöistä, ja saatuaan tällaisen ilmoituksen Toimittajan on pyrittävä kaupallisesti kohtuullisin keinoin täyttämään Vaatimukset. Ostaja suostuu siihen, että aktivointi voi tapahtua vain, jos Vaatimukset täyttyvät.
5.3 Ellei Toimittaja tai kolmantena osapuolena oleva valmistaja ole nimenomaisesti kirjallisesti ilmoittanut, kaikki Toimittajan toimittamat ohjelmistot ja niiden dokumentaatiot – toimittajaohjelmisto tai kolmannen osapuolen ohjelmisto – toimitetaan ”sellaisenaan”, ilman kaupallista takuuta, mukaan lukien rajoituksetta implisiittiset takuut suorituskyvystä, myyntikelpoisuudesta, tarkkuudesta, täydellisyydestä, soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen sekä ohjelmiston ja siihen liittyvän kirjallisen materiaalin loukkaamattomuudesta. Tästä huolimatta edellä mainittu poissulkeminen ei vapauta Toimittajaa kohdan 3.4 mukaisista takuuvelvollisuuksista, jotka koskevat tuotteita, joissa on täydellinen vika tai komponentteja, joissa on merkittäviä toimintahäiriöitä sisällytetyn ohjelmiston vian vuoksi.
5.4 Kohdan 5.3 määräyksistä huolimatta, kun ohjelmisto on toimittajaohjelmisto, Toimittaja takaa, ettei siinä ole troijalaisia, viruksia tai muita haitallisia koodeja.
5.5 Ellei nimenomaisesti toisin mainita, Toimittaja ei tarjoa mitään takuuta yhteensopivuudesta Ostajan omien ohjelmistojen, järjestelmien, verkkojen tai yhteyksien kanssa tai verkon tai vastaanoton saatavuudesta, ja Ostajan tulee varmistua samasta ennen sopimusta.
5.6 Jos Toimittaja tai kolmas osapuoli antaa päivityksen tai korjaustiedoston, Ostaja asentaa tällaisen päivityksen niin pian kuin se on kohtuudella mahdollista, ja myöntää, että jos se ei tee niin, toimittajaohjelmisto ei välttämättä toimi ilmoitettujen eritelmien mukaisesti ja että Toimittaja ei välttämättä pysty tarjoamaan tukipalveluja, mutta tämä ei kuitenkaan vähennä Ostajan velvollisuutta maksaa tällaisista palveluista.
5.7 Toimittaja pyrkii kohtuullisin keinoin varmistamaan, että toimittajaohjelmisto on käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, seitsemänä päivänä viikossa, huoltotöitä lukuun ottamatta. Toimittaja ei kuitenkaan anna mitään takuita toimintakelpoisuusajasta tai saatavuudesta.
5.8 Jos ohjelmisto tuottaa tietoja, ei anneta kaupallista takuuta tällaisten tietojen tarkkuudesta, täydellisyydestä tai luotettavuudesta tai siitä, että ohjelmisto tuottaa mitään tietoja.
5.9 Kun ohjelmisto perustuu siihen, että Ostaja lataa tietoja, Ostaja takaa ja vakuuttaa, että tällaiset tiedot eivät sisällä troijalaisia, viruksia tai muita haitallisia tietoja eivätkä ne ole niin liiallisia, että Toimittajan kapasiteetti tai pääsy järjestelmiin tai verkkoon tai muiden käyttäjien kapasiteetti tai pääsy Toimittajalle vähenisi.
5.10 Kun Ostaja lataa tai siirtää tietoja Toimittajalle, Ostaja on vastuussa tietojen varmuuskopion luomisesta ja ylläpidosta. Toimittaja ei ole vastuussa tietojen katoamisesta tai vioittumisesta, ja Ostajan ainoa ja yksinomainen oikeussuojakeino Toimittajan suhteen on, että Toimittaja käyttää kaupallisesti kohtuullisia toimia palauttaakseen kadonneet tai vioittuneet tiedot.
5.11 Ostaja takaa ja vakuuttaa käyttävänsä ohjelmistoa vain sovellettavan lain mukaisesti, mukaan lukien muun muassa tietosuojalainsäädäntö.
5.12 Ostaja myöntää, että tietyt ohjelmistotoiminnot toimivat vain tietyissä tavaroiden sijoitteluissa tai konfiguraatioissa ja että niihin tehdyt muutokset saattavat aiheuttaa ohjelmiston vikaantumisen tai toimintahäiriön tai muuten rajoittaa ohjelmiston toimivuutta eikä kaupallisia takuita sovelleta, jos nämä muutokset tekee muu henkilö kuin Toimittaja (tai Toimittajan nimeämä kolmas osapuoli).
5.13 Toimittaja varaa itselleen oikeuden keskeyttää tai estää pääsyn ohjelmistoon milloin tahansa, ja mahdollisia kaupallisia takuita ei sovelleta, jos:
(a) Ostaja rikkoo mitä tahansa lisenssin ehtoja;
(b) Ostajalla on maksamatta olevia summia joko sopimuksen perusteella tai muulla tavalla;
(c) Ostaja tuo troijalaisia, viruksia tai haitallisia koodeja ohjelmistoon tai mihin tahansa Toimittajan valvomaan järjestelmään tai verkkoon;
(d) Ostajan on siirrettävä tietoja Toimittajan järjestelmään, ja tällainen siirto viivästyy tai keskeytyy;
(e) Ostaja ei asenna päivitystä tai korjaustiedostoa Toimittajan ohjeiden mukaisesti;
(f) Ostaja yrittää dekompiloida, takaisinmallintaa tai muulla tavoin muuttaa ohjelmistoa; käyttää ohjelmistoa yhteensopimattomien ohjelmistojen, käyttöjärjestelmien, verkkojen, yhteyksien, laitteistojen tai tuotteiden kanssa tai muutoin kuin ohjeiden tai käyttöohjeiden mukaisesti;
(g) Ostaja rikkoo kohtia 5.1, 5.13 tai lauseketta 13; tai
(h) Ostaja käyttää ohjelmistoa laittomiin, moraalittomiin tai säädyttömiin tarkoituksiin tai muiden ihmisten uhkaamiseen, häiritsemiseen tai lähettämään roskapostia muille;
(i) Kolmantena osapuolena oleva valmistaja estää pääsyn tai kieltäytyy kaupallisten takuupalveluiden suorittamisesta, koska Ostaja tai loppukäyttäjä rikkoo loppukäyttäjän lisenssisopimusta tai muita valmistajan ehtoja.
5.14 Ellei Toimittaja tai ohjelmistovalmistaja ole kirjallisesti toisin ilmoittanut, Ostajan tai loppukäyttäjän lisenssi sisältää ohjelmiston käytön tavaran tai palvelun tavanomaiseen toimintaan, johon ohjelmisto on sisällytetty. Jos toimittajaohjelmistolle on asetettu rajoitukset valtuutettujen käyttäjien määrän suhteen, Ostaja ei jaa käyttäjänimiä tai salasanoja niin, että toimittajaohjelmistoon pääsevien käyttäjien määrä ylittää valtuutettujen käyttäjien määrän.
5.15 Jos palveluihin sisältyy tukipalveluja, Toimittaja tarjoaa ne etätoimintona Toimittajan tiloista ja Toimittajan normaalina työaikana.

6. HINTA
6.1 Tavaroiden tai palvelujen hinta on Ostajan ja Toimittajan kirjallisesti sopima hinta ja valuutta. Jos sopimus on voimassa yli vuoden, hintaa tarkastellaan vuosittain sopimuksen päivämäärän vuosipäivänä.
6.2 Hintaan ei sisälly arvonlisäveroa (”ALV”) ja mahdollisia tuontitulleja tai velvollisuuksia, joista Ostaja on vastuussa.
6.3 Jos hinta määritellään muun valuutan kuin euron perusteella ja valuuttakurssien vaihtelun johdosta euromääräinen arvo on alle 95 % hinnan euromääräisestä arvosta tilauksen päivämääränä, Toimittajalla on oikeus nostaa hinnan ei-euro osuus suhteellisella määrällä.
6.4 Jos raaka-ainekustannukset nousevat yli 5 % tilauksen päivämäärään verrattuna tai jos työllisyys- tai muut tuotantokustannukset nousevat yli 5 %, hinta nousee suhteellisesti.

7. TOIMITUS
7.1 Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, tavaroiden toimitus on suoritettava Incotermin mukaisesti, kuten sopimuksessa on mainittu, sekä toimituspäivänä ja sopimuksessa määritellyssä paikassa. Jos tilauksessa ei mainita Incotermia, Incoterm Ex Works sovelletaan oletusarvoisesti. Jos tilauksessa ei ilmoiteta toimituspäivää, tavaroiden toimitus on suoritettava 28 päivän kuluessa tilauksen päivämäärästä, mutta toimitusajankohta ei ole ratkaiseva tekijä.
7.2 Jos toimitus tapahtuu Ex Works-ehdoin, Toimittaja ilmoittaa Ostajalle, milloin tavarat ovat saatavilla, missä toimitus tapahtuu, ja nouto tulisi suorittaa Toimittajan kanssa sovitulla tavalla 7 päivän kuluessa ilmoituksesta. Jos noutoa ei suoriteta tämän ajan kuluessa, Toimittajalla on oikeus veloittaa varastoinnista, ja 28 päivän kuluttua ilmoituksen päivämäärästä Toimittajalla on oikeus määrätä tavaroista oman harkintansa mukaan ilman vastuuta.
7.3 Kaikki palautettavat pakkausmateriaalit palautetaan Toimittajalle pyydettäessä.
7.4 Menetystä, vahinkoa, toimitusvajeita tai häiriöitä koskevat korvausvaatimukset on ilmoitettava Toimittajalle 72 tunnin kuluessa Toimittajan tai Toimittajan huolitsijan lähettämästä toimitusilmoituksesta. Jos korvausvaatimusta ei tehdä 72 tunnin kuluessa, oikean määrän toimituksen hyväksymisen katsotaan tapahtuneen. Toimittajalla on oikeus tarkastaa kaikki tavarat, joiden väitetään vahingoittuneen toimituksen aikana tai ennen sitä, ja jos todetaan, että tavarat vahingoittuivat toimituksen aikana tai ennen sitä, Toimittajalla on oikeus omasta valinnastaan korjata tai korvata vahingoittuneet tavarat tai palauttaa vahingoittuneiden tavaroiden hinta. Vähäiset viat eivät estä, viivytä tai keskeytä Ostajan hyväksyntää.

8. RISKIN SIIRTYMINEN JA OMISTUSOIKEUS
8.1 Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, kaikki tavaroissa olevat riskit siirtyvät Ostajalle sopimuksessa mainitun Incotermin mukaisesti. Jos sopimuksessa ei mainita mitään, Incoterm Ex Works (Incoterms 2010) sovelletaan oletusarvoisesti, ja tavarat ovat Ostajan riskillä, kun niistä on ilmoitettu kohdan 7.2 mukaisesti.
8.2 Tavarat pysyvät Toimittajan yksinomaisena ja ehdottomana omaisuutena, kunnes Ostaja on maksanut hinnan kokonaisuudessaan ilman hyvitystä tai vähennystä. Siihen asti Ostaja toimii Toimittajan Ostajalle uskottujen tavaroiden vastaanottajana ja varastoi tavarat omissa tiloissaan erillään Ostajan tai muun henkilön tavaroista sillä tavalla, että ne voidaan helposti tunnistaa Toimittajan tavaroiksi. Ostaja antaa Toimittajalle oikeuden päästä kaikkiin tiloihin, joissa tavarat varastoidaan, hallussapidon palauttamiseksi.
8.3 Jos Toimittaja myöntää Ostajalle oikeuden myydä tavarat ennen kuin omistusoikeus on siirtynyt Ostajalle, Ostaja tekee niin Toimittajan uskottujen tavaroiden vastaanottajana ja kaikki myyntitulot säilytetään Toimittajalle.

9. MAKSU
9.1 Maksuehtojen on oltava sopusoinnussa sopimuksen kanssa, ja jos tällaisia ehtoja ei ole, maksu on suoritettava 14 päivän kuluessa laskun päivämäärästä, ja sitä voidaan vaatia ennen toimitusta. Jos Ostaja käyttää kolmantena osapuolena olevaa rahoittajaa, Ostajan on tehtävä kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että rahoituskumppani suorittaa maksun ajallaan Ostajan edustajana, mukaan lukien mahdollinen hyväksymistodistuksen antaminen. Mikään rahoitussopimus tai sen sisältämä osa ei vaikuta tässä esitettyihin maksuehtoihin, ja Ostaja on ensisijaisesti vastuussa kussakin sopimuksessa määritellyistä kaikista velvollisuuksistaan.
9.2 Toimittajalla on oikeus keskeyttää tai lopettaa minkä tahansa sopimuksen tuotanto, toimitus tai täytäntöönpano, jos maksamispäivän jälkeen on vielä maksamatta olevia summia tai jos Toimittaja kohtuudella olettaa, ettei maksua tule.
9.3 Toimittaja varaa itselleen oikeuden periä korkoa myöhästyneestä maksusuorituksesta siviililaissa määrätyn korkotason mukaisesti ja soveltaa maksuja laskujen ja sopimusten perusteella haluamallaan tavalla.

10. YLIVOIMAINEN ESTE
10.1 Kumpikaan osapuoli ei ole rikkonut sopimusta eikä ole vastuussa sopimusvelvoitteiden täyttämisen viivästymisestä, tai niiden täyttämättä jättämisestä, jos tällainen viivästyminen tai epäonnistuminen johtuu tapahtumista, olosuhteista tai syistä, joihin se ei kohtuudella voi vaikuttaa.
10.2 Ylivoimaisen esteen sattuessa asianomaisen osapuolen on ilmoitettava asiasta toiselle osapuolelle 7 päivän kuluessa. Ylivoimaisen esteen tapauksessa kukin osapuoli vastaa omista kustannuksistaan, jotka aiheutuvat sellaisesta ylivoimaisesta esteestä.
10.3 Jos ylivoimainen tapahtuma estää, vaikeuttaa tai viivästyttää osapuolen velvollisuuksien täyttämistä yhtäjaksoisesti yli 30 päivän ajan, toinen osapuoli voi irtisanoa sopimuksen vähintään seitsemän päivän irtisanomisajalla ilmoittamalla tästä asianomaiselle osapuolelle kirjallisesti.
10.4 Mikään tässä lausekkeessa 10 ei vähennä tai keskeytä mitään velvollisuutta suorittaa maksuja sopimuksen mukaisesti.

11. KESTO JA PÄÄTTYMINEN
11.1 Nämä ehdot sovelletaan jokaiseen sopimukseen, kun Toimittaja on hyväksynyt ensimmäisen tilauksen, ja, jollei irtisanomisen oikeudesta muuta johdu, ne sovelletaan jokaiseen sopimukseen sen jälkeen, kunnes Toimittaja antaa vaihtoehtoisia ehtoja.
11.2 Jos osapuoli tekee merkittävän rikkomuksen, toinen osapuoli voi antaa rikkovalle osapuolelle 7 päivää aikaa korjata merkittävä rikkomus.
11.3 Jos rikkova osapuoli ei korjaa merkittävää rikkomusta kohdassa 11.2 mainitussa määräajassa tai jos merkittävää rikkomusta ei voida korjata, toisella osapuolella on oikeus välittömästi irtisanoa mikä tahansa tai kaikki sopimukset osittain tai kokonaan ilmoittaen asiasta rikkovalle osapuolelle.
11.4 Toimittajalla on oikeus irtisanoa sopimus tai keskeyttää toimitus tai vaatia tavaroiden maksamista ennen toimitusta, jos Ostaja:
(a) Keskeyttää tai uhkaa keskeyttää velkojensa maksamisen tai ei pysty maksamaan velkojaan niiden erääntyessä tai myöntää kyvyttömyytensä maksaa velkojaan tai on maksukyvytön konkurssi- ja likvidaatiomenettelystä vuonna 1991 annetun lain N:o XLIX tarkoittamassa merkityksessä;
(b) Aloittaa neuvottelut kaikkien velkojiensa tai minkä tahansa velkojaryhmän kanssa velkojensa uudelleenjärjestämiseksi tai tekee ehdotuksen tai tekee kompromissin tai järjestelyn velkojiensa kanssa, ei kuitenkaan (yhtiönä) sen vakavaraisen rekonstruktion puolesta;
(c) Sillä on jätetty vetoomus, lähetetty ilmoitus, hyväksytty päätöslauselma tai annettu määräys sen purkamista varten tai sen yhteydessä;
(d) Sillä on tuomioistuimelle tehty hakemus, tai on annettu määräys, toimitsijan nimittämisestä tai ilmoitettu aie nimittää toimitsija tai nimetään sille toimitsija;
(e) Sillä on oikeutettu yrityskiinnityksen haltija kaikkien varojensa suhteen, joka on saanut oikeuden nimittää selvitysmies tai jolla on oikeus valtuuttaa kolmannen osapuolen nimittämään selvitysmiehen;
(f) Sillä on henkilö, jolla on valtuudet nimittää selvitysmies tai joka on nimittänyt selvitysmiehen varojensa suhteen;
(g) Se (yksityishenkilönä) joutuu konkurssihakemuksen, hakemuksen tai määräyksen kohteeksi;
(h) Sillä on velkoja tai toisen osapuolen kiinnelainanantaja, joka kiinnittää tai ottaa haltuunsa, tai valehtelee tai aiheuttaa hätätilan, toteuttaa täytäntöönpanon, takavarikoinnin tai vastaavan prosessin, varojensa suhteen;
(i) Sen yhteydessä on toteutunut tapahtuma tai sitä vastaan pantiin vireille oikeudenkäynti missä tahansa lainkäyttöalueella, joka on vastaava tai samankaltainen kuin edellä mainituissa kohdissa (b)-(i) esitetyt tapahtumat; tai
(j) Sen kohdalla määräysvaltaa on muutettava.
11.5 Kaikki näiden ehtojen määräykset, joiden nimenomaisesti tai implisiittisesti on tarkoitus tulla voimaan tai pysyä voimassa sopimuksen päättyessä tai päättymisen jälkeen, pysyvät täysimääräisesti voimassa. Sopimuksen irtisanominen ei vaikuta osapuolten oikeuksiin, oikeussuojakeinoihin, velvollisuuksiin tai vastuisiin, jotka ovat kertyneet irtisanomispäivään saakka, mukaan lukien oikeus vaatia vahingonkorvausta sopimuksen rikkomisesta, joka oli olemassa irtisanomispäivänä tai sitä ennen.

12. IMMATERIAALIOIKEUDET JA MALLIOIKEUDEN HALTIJA
12.1 Toimittajan immateriaaliomaisuuteen kuuluvat ne immateriaaliomaisuudet, jotka Toimittaja luo tavaroita luodessaan ja palveluita suorittaessaan.
12.2 Kaikki Toimittajan immateriaaliomaisuuteen liittyvät oikeudet, omistusoikeudet ja edut säilyvät Toimittajan omaisuutena, ja Ostaja saa käyttää niitä ainoastaan tavaroiden myynnin tai jakelun tai palvelujen suorittamisen yhteydessä ja Toimittajan antamien ohjeiden mukaisesti.
12.3 Ostaja myöntää, että tavarat tai palvelut voivat sisältää kolmannen osapuolen immateriaaliomaisuuden. Ellei sopimuksessa nimenomaisesti toisin mainita, mitään kaupallista takuuta, vakuutusta tai korvausta ei anneta tavaroihin tai palveluihin sisällytetyn kolmannen osapuolen immateriaaliomaisuuden yhteydessä, eikä mitään kaupallista takuuta, vakuutusta tai korvausta anneta sen yhteydessä, että tavarat tai palvelut eivät loukkaa kolmannen osapuolen immateriaaliomaisuutta.
12.4 Ostaja ei kopioi, muokkaa, muuta, turmele tai poista Toimittajan immateriaaliomaisuutta tai kolmannen osapuolen immateriaaliomaisuutta eikä pura, dekompiloi, takaisinmallinna, dekoodaa, dekryptaa tai neutralisoi mitään turvatoimia tai yritä muuten tunnistaa sisällytettyä tai piilotettua Toimittajan immateriaaliomaisuutta tai kolmannen osapuolen immateriaaliomaisuutta muutoin kuin Toimittajan hyväksymällä tavalla, ja Ostaja ei myöskään salli kenenkään muun tehdä sellaista.
12.5 Toimittaja ei saa eikä saa sallia kenenkään muun luovuttaa, siirtää, alilisensoida, liisata, veloittaa, kiinnittää tai millään muulla tavalla käyttää tai pyrkiä jakamaan oikeutta käyttää immateriaalioikeuksia.
12.6 Ostaja ei tee eikä anna tehdä mitään, mikä voisi tuhota, vahingoittaa, heikentää tai muulla tavoin estää Toimittajan immateriaaliomaisuuden tai kolmannen osapuolen immateriaaliomaisuuden suojelun, eikä Ostaja saa esittää vaatimuksia tässä asiassa, rekisteröidä tai yrittää rekisteröidä, kyseenalaistaa rekisteröintiä tai omistusta, tai millään muulla tavalla vahingoittaa Toimittajan tai kolmannen osapuolen immateriaaliomaisuutta.
12.7 Ostaja lopettaa välittömästi immateriaaliomaisuuden käytön, jos Toimittaja antaa tätä koskevan ohjeen.
12.8 Kun Ostaja saa väitteen siitä, että tavarat loukkaavat kolmannen osapuolen immateriaaliomaisuutta, Ostaja ei saa tehdä ratkaisun tai sopia tässä asiassa, vaan sen täytyy ilmoittaa siitä Toimittajalle välittömästi, ja Toimittajalla on vapaus (tarvittaessa Ostajan avustuksella) Toimittajan kustannuksella käydä kaikki neuvottelut Toimittajan omien lakimiesten ja asiantuntijoiden kautta tämän asian ratkaisemiseksi. Jos Toimittaja myöntää, että jokin tavaroista loukkaa kolmannen osapuolen immateriaaliomaisuutta, Toimittajalla on oikeus oman harkintansa mukaan: (a) korvata loukkaavat tavarat tavaroilla, jotka eivät loukkaa kolmannen osapuolen immateriaaliomaisuutta, tai (b) suorittaa palveluja uudelleen siten, että ne eivät loukkaa kolmannen osapuolen immateriaaliomaisuutta; tai (c) palauttaa Ostajan maksama hinta vain loukkaavista tavaroista tai palveluista; sellainen palautus ehdottomasti edellyttää, että Ostaja ei jatka tavaroiden myyntiä tai käyttöä siten, että loukkaaminen jatkuu.
12.9 Jos Ostaja antaa Toimittajalle Ostajan immateriaalioikeuksia tavaroiden luomiseen tai palvelujen tarjoamiseen, Ostaja täten kaupallisesti takaa ja vakuuttaa, että sillä on immateriaalioikeudet tai oikeus myöntää lisenssi Toimittajalle käyttää tällaisia immateriaalioikeuksia, ja täten myöntää Toimittajalle maailmanlaajuisen, jatkuvan, siirtokelpoisen, tekijänpalkkioista vapautetun lisenssin tällaisten immateriaalioikeuksien käyttämiseksi; tällainen lisenssi sisältää Toimittajan oikeuden alilisensoida immateriaalioikeudet mille tahansa toimittajalle tai alihankkijalle tavaroiden luomiseksi tai palvelujen suorittamiseksi.
12.10 Jos palvelujen tarjoamisen aikana Toimittaja luo uusia immateriaalioikeuksia, joko mittatilaustyönä tehtyjen tuotesuunnittelupalvelujen tai suunniteltujen asennuspalvelujen suhteen tai muutoin, tällaisten immateriaalioikeuksien on oltava Toimittajan immateriaalioikeuksia, ellei sopimuksessa ole nimenomaisesti toisin sovittu; eikä mikään saa toimia niin, että immateriaalioikeuksia luovutetaan, siirretään tai muutoin luodaan Ostajalle ilman nimenomaista luovutusasiakirjaa.
12.11 Ostaja antaa korvauksen Toimittajalle ja ottaa vastatakseen kaikki Toimittajalle aiheutuneet menetykset, vahingot, seuraamukset, kulut ja kustannukset (mukaan lukien oikeudenkäyntikulut), jotka seuraavat suoraan tai välillisesti tämän lausekkeen 12 rikkomisesta.

13. TIEDOT
13.1 Ostaja hyväksyy ja nimenomaisesti suostuu siihen, että Toimittaja kerää ja käyttää tavaroiden tai palvelujen tarjoamisen yhteydessä käsiteltyjä tietoja.
13.2 Ellei tästä tai mistään muusta sopimuksesta muuta johdu, osapuolet tunnustavat, ettei ole tarkoitus, että Toimittaja käsittelisi Ostajan henkilötietoja, eikä Ostaja saa käyttää toimittajaohjelmistoa henkilötietojen käsittelyyn ilman Toimittajan nimenomaista lupaa.
13.3 Siltä osin kuin kaikki Toimittajan keräämät tai käyttämät tiedot muodostavat henkilötietoja, sekä Ostajan että Toimittajan on pyrittävä kohtuullisiin toimiin tällaisten tietojen anonymisoimiseksi siten, etteivät ne enää muodosta henkilökohtaisia tietoja, mutta osapuolet tunnustavat, että tämä ei ehkä ole mahdollista. Ostaja on aina näiden henkilötietojen rekisterinpitäjä.
13.4 Molempien osapuolten on noudatettava tietosuojalainsäädännön mukaisia velvollisuuksiaan, mukaan lukien muun muassa Ostajan velvollisuudet ilmoittaa ja saada suostumus kaikilta rekisteröidyiltä, joiden henkilötietoja Toimittaja voi käsitellä.
13.5 Jos palvelujen suorittamisen aikana Ostajan on siirrettävä henkilötietoja Toimittajalle, Ostajan on varmistettava, että käyttämänsä verkko on turvallinen ja henkilötiedot ovat kryptattuja.
13.6 Jos Toimittajan suorittaessa palveluja Toimittajan on käytettävä kolmatta osapuolta henkilötietojen käsittelyyn, Ostaja suostuu täten siihen, että Toimittaja nimeää tällaisen kolmannen osapuolen tietojen käsittelijäksi, ja Toimittaja vahvistaa, että se on tehnyt tai on tekevä kirjallisen sopimuksen, joka vastaa ja tulee vastaamaan edelleen tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

14. LUOTTAMUKSELLISUUS
14.1 Kaikki ei-julkiset, luottamukselliset tai omistusoikeuden alaiset tiedot, mukaan lukien muun muassa tekninen tai kaupallinen taitotieto, eritelmät, keksinnöt, immateriaaliomaisuus, näytteet, mallit, suunnitelmat, piirrokset, asiakirjat, tiedot, prosessit, ennusteet, aloitteet, liiketoiminnat, hinnat, taloudellinen suorituskyky, projektit, potentiaaliset tai nykyiset asiakkaat, jotka ovat luottamuksellisia ja jotka toinen osapuoli (”tiedon antava osapuoli”) on paljastanut toiselle osapuolelle (”vastaanottava osapuoli”), sen työntekijät, edustajat tai alihankkijat, on pidettävä liikesalaisuuksina, ehdottoman luottamuksellisina, mukaan lukien kaikki muut luottamukselliset tiedot, jotka koskevat tiedon antavan osapuolen liiketoimintaa, sen tavaroita ja palveluja, jotka välitetään suullisesti tai kirjallisesti, sähköisessä tai muussa muodossa tai mediassa, ja riippumatta siitä, ovatko ne tunnistettuja ”luottamuksellisiksi”. Vastaanottava osapuoli paljastaa tällaisia luottamuksellisia tietoja vain työntekijöilleen, edustajilleen ja alihankkijoilleen, joiden on tiedettävä ne täyttääkseen vastaanottavan osapuolen sopimuksen mukaiset velvollisuudet, ja varmistaa, että nämä työntekijät, edustajat ja alihankkijat noudattavat tässä lausekkeessa asetettuja velvollisuuksia ikään kuin he olisivat sopimuksen osapuoli, mutta vastaanottava osapuoli on ensisijaisesti vastuussa. Vastaanottava osapuoli voi myös paljastaa tiedon antavan osapuolen luottamuksellisia tietoja sen mukaisesti kuin laki, valtion viranomainen, sääntelyviranomainen tai toimivaltainen tuomioistuin vaatii sitä, mutta vastaanottava osapuoli antaa kaiken ilmoituksen ja avun tiedon antavalle osapuolelle tällaisen pyynnön pätevyyden riitauttamiseksi, paitsi jos laki estää sen.
14.2 Tämä lauseke 14 säilyy voimassa minkä tahansa sopimuksen päättyessä ja pysyy voimassa sen jälkeen, kun osapuolet ovat lopettaneet liikeasioiden hoitamisen yhdessä.

15. IMPLISIITTISET EHDOT
15.1 Lukuun ottamatta siviililain 6:152 §:ssä olevia säännöksiä, kaikki ehdot ja kaupalliset takuut, nimenomaisesti tai implisiittisesti, lakisääteiset tai muut, sekä kaikki muut Toimittajan velvollisuudet ja vastuut, riippumatta siitä, perustuvatko ne sopimukseen tai sopimukseen perustumattomaan vahingonkorvausvastuuseen tai muuhun, on suljettu pois.

16. LUOVUTUS JA ALIHANKINTA
16.1 Ostaja ei saa luovuttaa mitään sopimuksen mukaisia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan ilman Toimittajan ennalta antamaa sellaista kirjallista suostumusta, jota ei pidätetä perusteettomaksi.
16.2 Toimittaja tekee jokaisen sopimuksen sen hyväksi, ja sen tytäryhtiöt ja Ostaja tunnustavat, että Toimittaja voi milloin tahansa luovuttaa, siirtää, veloittaa, antaa alihankintaan tai käsitellä muulla tavalla kaikkia tai mitä tahansa tämän sopimuksen mukaisia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan tytäryhtiötä kohtaan.

17. EETTINEN TOIMINTA JA LAHJONNAN TORJUNTA
17.1 Ostaja tunnustaa olevansa tietoinen lapsityön kiellosta ja takaa, vakuuttaa ja sitoutuu Toimittajalle siihen, että sen toiminta sekä toimitus- ja myyntiketjut toteutetaan ihmisoikeuksia täysimääräisesti noudattaen ja kunnioittaen. Lisäksi Ostaja varmistaa, että mitään tavaroista tai niihin liittyvistä komponenteista tai materiaaleista ei myydä tai toimiteta kenellekään henkilölle, joka asuu missä tahansa maassa (tai toimii siitä käsin tai on muussa sidossuhteessa siihen), joka on merkitty mihin tahansa EU:n, Yhdistyneen kuningaskunnan, Yhdysvaltojen tai Yhdistyneiden kansakuntien pakote- tai rajoitusluetteloon.
17.2 Ostaja vakuuttaa, takaa ja sitoutuu Toimittajalle siihen, että suorittaessaan velvollisuuksiaan Ostaja tai kukaan sen oman pääoman haltijoista, edunsaajaomistajista, kumppaneista, virkamiehistä, johtajista, työntekijöistä tai edustajista ei tarjoa, maksa, lupaa maksaa tai valtuuta maksamaan rahaa tai tarjoa, anna, lupaa antaa tai valtuuta antamaan mitään arvokasta suoraan eikä välillisesti (a) minkään hallituksen, tai minkään osaston, viraston tai sen muun hallintoelimen virkamiehelle tai työntekijälle, (b) millekään poliittiselle puolueelle tai sen virkamiehelle, tai kenellekään poliittisen viran ehdokkaalle, tai (c) minkään julkisoikeudellisen kansainvälisen järjestön virkamiehelle tai työntekijälle, kussakin tapauksessa vaikuttamiseksi kyseisen virkamiehen, työntekijän, puolueen tai ehdokkaan tekoihin tai päätöksiin tai sillä tarkoituksella, että tällainen virkamies, työntekijä, puolue tai ehdokas tekisi tai jättäisi tekemättä jotain, jonka seurauksena tällaisen virkamiehen, työntekijän, puolueen tai ehdokkaan laillista velvollisuutta rikotaan, tai varmistaakseen Ostajalle perusteettomia etuja tai muutoin edistääkseen Ostajan kaupallisia etuja jollain tavalla. Sitä paitsi Ostaja takaa, vakuuttaa ja sitoutuu siihen, että käsitellessään tilauksia tai tehdessään sopimuksia omien toimittajiensa tai asiakkaidensa kanssa se ei ole saanut eikä pyytänyt, sille ei ole tarjottu eikä se odota saavansa taloudellisia kannustimia tai muita etuja toimittajalta, asiakkaalta tai kolmannelta osapuolelta. Toimittaja voi, muiden oikeussuojakeinojensa lisäksi, irtisanoa minkä tahansa sopimuksen välittömästi, jos Toimittaja saa tietoja, joiden se katsoo oman harkintansa mukaan olevan todiste siitä, että Ostaja on rikkonut tässä lausekkeessa esitettyjä vakuutuksia, kaupallisia takuita, sitoumuksia tai tehtäviä. Tällaisen irtisanomisen tapauksessa Toimittaja ei ole vastuussa Ostajalle mistään maksuista, korvauksista tai muista kompensaatioista, ja Ostajan on puolustettava Toimittajaa ja korvattava sille mahdolliset kolmannen osapuolen menetykset, kulut, vaateet, sakot, seuraamukset tai vahingot, jotka johtuvat tämän lausekkeen rikkomisesta.

18. VASTUU
18.1 Mikään näissä ehdoissa ei rajoita tai sulje pois vastuuta, kun on kyseessä:
(a) Kuolemantapaus tai henkilövahinko; tai
(b) Tahalliset rikkomukset siviililain 6:152 §:n mukaisesti.
18.2 Toimittaja ei ole missään olosuhteissa vastuussa erityis-, seurannais- tai välillisistä menetyksistä, mukaan lukien muun muassa voiton menetys; myynnin, liiketoiminnan tai mahdollisuuksien menetys; odotettujen säästöjen menetys; ajan tai laitoksen menetys; ohjelmiston, datan tai tietojen käyttömahdollisuuden menetys tai niiden vioittuminen; goodwill-arvolle aiheutunut menetys tai vahinko; tai omaisuusvahinko.
18.3 Sopimukseen perustuva Toimittajan vastuu ei missään tapauksessa ylitä kyseisen sopimuksen arvoa.
18.4 Ostajan on esitettävä vahinkoa tai menetystä koskevat vaatimukset 90 päivän kuluessa vaatimuksen perusteena olevan tapahtuman päivästä, ja kaikki tällaiseen vaatimukseen liittyvät kanteet on nostettava vuoden kuluessa tapahtumapäivästä. Vaatimukset, joita ei ole esitetty tämän kohdan 18.4 mukaisesti, ovat mitättömiä.

19. ERINÄISET SÄÄNNÖKSET
19.1 Luopuminen oikeudesta tai oikeussuojakeinosta on voimassa vain, jos se on esitetty kirjallisesti, ja Toimittajan vapautuspäätöstä Ostajan sopimusehtojen rikkomiseen nähden ei katsota vapautuspäätökseksi saman tai muiden säännösten myöhemmistä rikkomuksista, eikä viivästyminen Toimittajan sopimuksen mukaisten oikeuksien täytäntöönpanossa ole luopumista.
19.2 Jos joku toimivaltainen viranomainen pitää jotakin sopimuksen säännöstä pätemättömänä tai täytäntöönpanokelvottomana kokonaisuudessaan tai osittain, tämä ei vaikuta sopimuksen muiden säännösten pätevyyteen eikä kyseisen säännöksen jäljellä oleviin osiin.
19.3 Sopimuksen säännöksiä lukuun ottamatta mikään muutos, mukaan lukien mahdollisten lisäehtojen ja edellytysten tai sopimuksentekoa edeltävien tarjousten tai vakuutusten käyttöönotto ei ole voimassa, elleivät osapuolet ole kirjallisesti sopineet ja allekirjoittaneet sitä. Ehdot, jotka Ostaja haluaa ottaa käyttöön joko kaupankäynnin, tilauksen tai muun viestinnän kautta, tai muulla tavoin, nimenomaisesti suljetaan pois, ja Ostaja luopuu niistä.
19.4 Ostaja ja Toimittaja ovat itsenäisiä yrittäjiä, eikä mitään sopimuksessa olevaa tulkita tarkoittavan kumppanuutta tai yhteisyritystä heidän välillä.
19.5 Kaikki sopimusta koskevat ilmoitukset on lähetettävä ensimmäisen luokan postitse tai sähköpostitse tilauksessa tai tilausvahvistuksessa määritettyyn osoitteeseen.

20. KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OIKEUKSIEN POISSULKEMINEN
Ellei kohdasta 16.2 muuta johdu, kenelläkään muulla kuin Ostajalla ja Toimittajalla ei ole oikeutta panna täytäntöön mitään velvollisuuksia sopimuksen nojalla.

21. SOVELLETTAVA LAKI JA TOIMIVALTA
Tähän sopimukseen sovelletaan Unkarin lait, ilman että se toteuttaisi mitään periaatteita tai lainvalintasääntöjä, jotka jättävät millään tavalla huomiotta Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista. Kaikkiin sopimuksesta tai sen aiheesta tai laatimisesta johtuviin tai siihen liittyviin riita-asioihin tai vaatimuksiin (mukaan lukien sopimussuhteen ulkopuoliset riita-asiat tai vaatimukset) sovelletaan Unkarin lait ja ne tulkitaan näiden lakien valossa, ja osapuolet alistuvat peruuttamattomasti Unkarin tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan. Poikkeusta olisi sovellettava, jos Toimittaja myy suoraan kuluttajalle, ja kyseisessä kuluttajalainsäädännössä määritetään toinen sovellettava laki ja/tai yksinomainen toimivalta asiassa.